Περιγραφή Πράξης Go Brand

GO BRAND: Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή

Η πράξη GO BRAND «Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή / και  υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή» με ακρωνύμιο Go Brand εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Συγκεκριμένα, εντάσσεται στον Άξονα 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, Θεματικό Στόχο 3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ), Επενδυτική Προτεραιότητα 3d. Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας.

Κύριος στόχος και βασική επιδίωξη της πράξης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού, των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και της εστίασης, ώστε μέσω συνεργιών και δράσεων δικτύωσης, προβολής, προώθησης και χρήσης υπηρεσιών καινοτομίας:

α. να αυξήσουν ποσοτικά και ποιοτικά τις αγορές δραστηριοποίησης τους αλλά και τους τελικούς καταναλωτές στους οποίους απευθύνονται μέσω εξειδικευμένων / στοχευμένων δράσεων προβολής, προώθησης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή/και  υπηρεσιών κάθε συμμετέχουσας περιοχής,

β. να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και εξοικονόμησης ανθρώπινων και υλικών πόρων μέσω της δικτύωσης σε ομάδες ή συνεργατικές συμπράξεις

γ. να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα  τους ενσωματώνοντας καινοτομικές (τεχνολογικές και μη) πρακτικές μέσω δράσεων συμβουλευτικής και εξατομικευμένου coaching

Αναμενόμενα αποτελέσματα αποτελούν η βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές-στόχους (ιδιαίτερα του εξωτερικού) και η διεύρυνση της πελατειακής βάσης των επιχειρήσεων μέσω αξιοποίησης τεχνικών προβολής-προώθησης που εφαρμόζονται από κοινού, ιδιαίτερα στον κλάδο του τουρισμού και των τροφίμων.

Διάρκεια Έργου

Έναρξη

Λήξη

30 μήνες1 Νοεμβρίου 20171 Μαΐου 2020