Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΔΕΤΑΠ για τη διοργάνωση συμμετοχής στην έκθεση TUTTO FOOD 2019, παραδοτέο 4.3.2 με τίτλο «Κοινές δράσεις προβολής -προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Go_Brand»