Ενημερωτικό Φυλλάδιο (Παραδοτέο 2.3.1_ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ_ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ)