Αυθεντικά Παραδοσιακά Γλυκά Κύπρου (Γλυκά του κουταλιού και Σουτζιούκος)

Κύριος Δικαιούχος: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο – ΚΕΒΕ

ΣΤΟΧΟΙ

  1. Συλλογική διαφήμιση ή έκθεση των μελών του συλλόγου και, γενικότερα, η συλλογική προώθηση των προϊόντων των μελών του στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
  2. Στενή συνεργασία μεταξύ των μελών του Ομίλου σε εξαγωγικές δραστηριότητες και εξαγωγικές προσπάθειες εν γένει.
  3. Οργάνωση των μελών του Ομίλου ώστε να συντονίζουν τις ενέργειές τους για τη διασφάλιση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.
  4. Γενικότερα, η ανάπτυξη, προώθηση, αύξηση και βελτίωση των επιχειρήσεων και του επαγγελματικού επιπέδου των παραγωγών παραδοσιακών γλυκών και καπνών που αποτελούν το σύμπλεγμα.
  5. Ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των μελών και ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας με την εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού και των τριβών μεταξύ των μελών και, γενικότερα, με την υλοποίηση κοινών συμφερόντων, την αμοιβαία συνδρομή, την αμοιβαία υποστήριξη και εκπροσώπηση των μελών μέσω του Συνδέσμου.
  6. Συλλογή και παροχή πληροφοριών στα μέλη.
  7. Παροχή συμβουλευτικών, νομικών ή άλλων υπηρεσιών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. θεωρεί χρήσιμο να προωθήσει τα συμφέροντα των μελών και ειδικότερα του συλλόγου.
  8. Η ανάπτυξη καλών σχέσεων με την κυβέρνηση, τους ημικρατικούς οργανισμούς, το Σώμα, τις τοπικές αρχές, άλλους οργανισμούς ή αρχές, την υποβολή προτάσεων και τη συνεργασία μαζί τους σε όλα τα θέματα που αφορούν το σύμπλεγμα και τη βιομηχανία εν γένει τα συμφέροντα των μελών.
  9. Συμμετοχή ή / και συνεργασία ή / και σύνδεση με οποιαδήποτε νομική ένωση ή οργάνωση στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για την προώθηση των συμφερόντων του συλλόγου εν γένει.
  10. Με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο υπεράσπισης και προώθησης των συμφερόντων του Ομίλου και των μελών του