Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση μίας «1» θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «GoBrand – Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» και «SMEInnoBoost – SME Innovation Capacity Boost», που είχε προκηρύξει το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας